Pair of Vintage Old School Fru...Date : 20-01-2021...
Đường lối CM của ĐCSVN
Đề cương ôn thi Đường lối CM của ĐCSVN 20191

Mục lục:
Câu 1: (4đ) Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng CSVN? (câu này có thể tách tư tưởng chính trị thành câu 3 điểm)
Câu 2: (4đ) Nội dung, ý nghĩa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CSVN. Điểm khác của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
Câu 3: (3đ) Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng CSĐD qua 3 hội nghị trung ương VI(1939), VII(1940) và VIII(1941)?
Câu 4: (4đ) Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” Ngày 25/11/1945 của Đảng CSĐD?
Câu 5: (4đ) Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) của Đảng CSĐD?
Câu 6: (4đ) Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa đường lối cách mạng Việt Nam do Đại hội III của Đảng LĐVN (9/1960) đề ra?
Câu 7: (3đ) Quan điểm của Đảng CSVN về công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay? Phân tích quan điểm 1 "công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa, công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức..."(hoặc quan điểm 3 "lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững").
Câu 8: (3đ) Nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ơ Việt Nam do Đại hội X (2006) của Đảng CSVN đề ra?
Câu 9: (4đ) Chủ trương của Đảng CSVN về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay?
Câu 10: (3đ) Quan điểm của Đảng CSVN về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay? Phân tích quan điểm 4 "Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo..." ( hoặc quan điểm 6 "Văn hóa là một mặt trận.... kiên trì, thận trọng").
Câu 11: (4đ) Chủ trương, chính sách lớn của Đảng CSVN về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay?

Download
Đề cương ôn tập Đường lối CM của ĐCSVN

Mục lục:
Câu 1 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng?
Câu 2 : Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2/1930
Câu 3: Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng củ Đảng qua 3 Hội nghị Trung Ương VI (11/1939), VII (11/1940) và VIII (5/1941)?
Câu 4: Hoàn cảnh , nội dung chỉ thị “Kháng chiến -Kiến quốc” của TƯ Đảng 25/11/1945?
Câu 5 : Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954?
Câu 6 : Nước ta sau 1954, đường lối chiến lược CMVN do ĐH III (9/1960) của Đảng đề ra?
Câu 7 : Quan điểm về công nghiệp hóa – hiện đại hóa của Đảng hiện nay?
Câu 8 : Nội dung cơ bản định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường do đại hội X của Đảng (4/2006) đề ra?
Câu 9: Mục tiêu và quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi mới
Câu 10 : Chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVN?
Câu 11 : Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam của Đảng?
Câu 12: Quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội?
Câu 13. Chủ trương chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng

Download
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/6/477/61330