Old school Swatch Watches...Date : 20-01-2021...
Bản đồ quân sự
A.Bản Đồ GAUSS
☆ Công cụ tính tọa độ Gauss 1:25000
• Số hiệu → Tọa độ •

• Tọa độ → Số hiệu •☆ Lý thuyết:
a,Bản đồ tỉ lệ 1:1.000.000. Chia thành các ô tọa độ:
_Một ô nằm trên 4 vĩ tuyến, đánh theo bảng chữ cái A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y (Không có I,O,Z) đi từ xích đạo về 2 cực.
_Một ô nằm trên 6 kinh tuyến, Bắt đầu từ kinh tuyến 180° đi ngược chiều kim đồng hồ.
(Kích thước 1 ô : 4° vĩ độ và 6° kinh độ)

b,Tiếp tục chia nhỏ để được các bản đồ tỉ lệ chi tiết hơn
Ví dụ chia nhỏ ô bản đồ F-48 để được chi tiết hơn về tọa độ Hà Nội
_Tỉ lệ 1:500.000 : F-48-A
_Tỉ lệ 1:200.000 : F-48-II
_Tỉ lệ 1:100.000 : F-48-104

c,
Chia nhỏ mảnh bản đồ 1:100.000 để được bản đồ 1:50.000
(Kích thước 1 ô : 0°10' vĩ độ và 0°15' kinh độ)
Chia nhỏ mảnh bản đồ 1:50.000 để được bản đồ 1:25.000
(Kích thước 1 ô : 0°5' vĩ độ và 0°7'30'' kinh độ)

d,Bài tập tính tọa độ mảnh bản đồ Gauss:
•Quy ước:
+A,B,C,D,... lần lượt là 1,2,3,4,...
+I,II,III,IV,... lần lượt là 1,2,3,4,...
+int là lấy phần nguyên
+mod là lấy phần dư

•Công thức tính trên bản đồ Gauss 1:25.000
✡ Số hiệu → Tọa độ
_Giả sử M có số hiệu là P-Q-X₁-X₂-X₃
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1) + \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3} + \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_2} - 1)/2]}}{6} + \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_3} - 1)/2]}}{{12}}$$
+Bán cầu nam: $$4P - \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3} - \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_2} - 1)/2]}}{6} - \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_3} - 1)/2]}}{{12}}$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6{Q} + \frac{{11 - \bmod [({X_1} - 1)/12]}}{2} + \frac{{1 - \bmod [({X_2} - 1)/2]}}{4} + \frac{{1 - \bmod [({X_3} - 1)/2]}}{8}$$
Ví dụ: F-30-35-C-b
_Khi đó:P=F=6; Q=30; X₁=35; X₂=C=3; X₃=b=2
_Vĩ độ:$$\matrix{ 4.(6 - 1) + \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [(35 - 1)/12]}}{3} + \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [(3 - 1)/2]}}{6} + \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [(2 - 1)/2]}}{{12}}\\ = 4.5 + \frac{{11 - 2}}{3} + \frac{{1 - 1}}{6} + \frac{{1 - 0}}{{12}}\\ = 23^\circ 5'00'' }$$ (23°5'00'' vĩ độ Bắc)
_Kinh độ:$$\matrix{ 180 - 6.30 + \frac{{11 - \bmod [(35 - 1)/12]}}{2} + \frac{{1 - \bmod [(3 - 1)/2]}}{4} + \frac{{1 - \bmod [(2 - 1)/2]}}{8}\\ = 180 - 6.30 + \frac{{11 - 10}}{2} + \frac{{1 - 0}}{4} + \frac{{1 - 1}}{8}\\ = 0^\circ 45'00'' }$$ (0°45'00'' kinh độ Tây)
✡ Tọa độ → Số hiệu
_Giả sử M có tọa độ: m độ x ; n độ y
(m,n là tọa độ ; x là Bắc hoặc Nam ; y là Đông hoặc Tây)
Ta tìm P-Q-X1-X2-X3
_Tính P: P= int(m/4 +1) $$\begin{array}{l} Khi\,đó:{X_{vt}} = \,\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {Bac:}&{3.[m - 4(P - 1){\rm{]}}}\\ {Nam:}&{3.(4P - m)} \end{array}} \right.\,\\ \Rightarrow {X_{vt}} = {\rm{\{ }}11 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]\} + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{2}{\rm{ + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{4}\,\,(1) \end{array}$$
_Tính Q:
+Tây: Q= int(31 - n/6)
+Đông: Q= int(31 + n/6) $$\begin{array}{l} Khi\,đó:{X_{kt}} = \,\left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {Tay:}&{2.{\rm{[n - }}180 + 6Q{\rm{]}}}\\ {Dong:}&{2.{\rm{[ - n - }}180 + 6Q{\rm{]}}} \end{array}} \right.\,\\ \Rightarrow {X_{kt}} = {\rm{\{ }}11 - \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]\} + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{2}{\rm{ + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{4}\,\,(2) \end{array}$$
_Tính X1-X2-X3: giải hệ (1),(2)
Ví dụ: 50°5'0" Bắc , 97°37'30" Tây
(Khi đã hiểu rồi thì mọi người chỉ cần bấm máy tính tầm 1 phút là tìm được đáp án thôi)
Ta tìm P-Q-X1-X2-X3
_Tính P: P= int(50°5'0"/4 +1)=13 $$\begin{array}{l} Khi\,đó:{X_{vt}} = \,3.[m - 4(P - 1){\rm{]}}\, = 3.[{50^ \circ }5'0'' - 4(13 - 1){\rm{]}}\, = 6,25 = 6 + \frac{0}{2} + \frac{1}{4}\\ \Rightarrow 6 + \frac{0}{2} + \frac{1}{4} = {\rm{\{ }}11 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]\} + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{2}{\rm{ + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{4}\,\,\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 6 = 11 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}}\\ 0 = 1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}}\\ 1 = 1 - {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}}\\ 1 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}}\\ 0 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right.\,\,(1) \end{array}$$
_Tính Q: Q= int(31 - n/6)=int(31 - 97°37'30"/6)=14 $$\begin{array}{l} Khi\,đó:{X_{kt}} = 2.{\rm{[n - }}180 + 6Q{\rm{]}} = 2.{\rm{[9}}{{\rm{7}}^ \circ }{\rm{37'30'' - }}180 + 6.14{\rm{]}} = 3,25 = 3 + \frac{0}{2} + \frac{1}{4}\\ \Rightarrow 3 + \frac{0}{2} + \frac{1}{4} = {\rm{\{ }}11 - \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]\} + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - \bmod {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{2}{\rm{ + }}\frac{{{\rm{\{ }}1 - \bmod {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]\} }}}}{4}\,\,(2)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3 = 11 - \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}}\\ 0 = 1 - \bmod {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}}\\ 1 = 1 - \bmod {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 8 = \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}}\\ 1 = \bmod {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}}\\ 0 = \bmod {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right.\,\,(2) \end{array}$$
_Tính X1-X2-X3: Từ (1),(2) ta có: $$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} 5 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}}\\ 8 = \bmod {\rm{[}}({X_1} - 1)/12{\rm{]}} \end{array} \right. \Rightarrow {X_1} - 1 = 5.12 + 8 = 68 \Leftrightarrow {X_1} = 69\\ \left\{ \begin{array}{l} 1 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}}\\ 1 = \bmod {\rm{[}}({X_2} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right. \Rightarrow {X_2} - 1 = 1.2 + 1 = 3 \Leftrightarrow {X_2} = 4\\ \left\{ \begin{array}{l} 0 = {\mathop{\rm int}} {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}}\\ 0 = \bmod {\rm{[}}({X_3} - 1)/2{\rm{]}} \end{array} \right. \Rightarrow {X_3} - 1 = 0.2 + 0 = 0 \Leftrightarrow {X_3} = 1 \end{array} \right.$$ Vậy P-Q-X1-X2-X3 là 13-14-69-4-1 = N-14-69-D-a


✡Tính tọa độ điểm M trên bản đồ Gauss 1:50.000
_Giả sử M có số hiệu là P-Q-X₁-X₂
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1) + \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3} + \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_2} - 1)/2]}}{6}$$
+Bán cầu nam: $$4P - \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3} - \frac{{1 - {\mathop{\rm int}} [({X_2} - 1)/2]}}{6}$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6{Q} + \frac{{11 - \bmod [({X_1} - 1)/12]}}{2} + \frac{{1 - \bmod [({X_2} - 1)/2]}}{4} $$
✡Tính tọa độ điểm M trên bản đồ Gauss 1:100.000
_Giả sử M có số hiệu là P-Q-X₁
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1) + \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3}$$
+Bán cầu nam: $$4P - \frac{{11 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/12]}}{3}$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6{Q} + \frac{{11 - \bmod [({X_1} - 1)/12]}}{2}$$
✡Tính tọa độ điểm M trên bản đồ Gauss 1:200.000
_Giả sử M có số hiệu là P-Q-X₁
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1) + \frac{{2(5 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/6])}}{3}$$
+Bán cầu nam: $$4P - \frac{{2(5 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/6])}}{3}$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6Q + (5 - \bmod [({X_1} - 1)/6])$$
✡Tính tọa độ điểm M trên bản đồ Gauss 1:500.000
_Giả sử M có số hiệu là P-Q-X₁
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1) + 2(1 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/2])$$
+Bán cầu nam: $$4P - 2(1 - {\mathop{\rm int}} [({X_1} - 1)/2])$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6Q + 3(1 - \bmod [({X_1} - 1)/2])$$
✡Tính tọa độ điểm M trên bản đồ Gauss 1:1.000.000
_Giả sử M có số hiệu là P-Q
_Vĩ độ:
+Bán cầu bắc: $$4(P - 1)$$
+Bán cầu nam: $$4P$$
_Kinh độ (kết quả dương là độ kinh Tây, âm là độ kinh Đông):$$180 - 6{Q}$$
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/12/4037/67783