...Date : 20-01-2021...
Bài thực hành số 3
Ấn vào đầu đề mỗi bài để
xem giải
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 3 số thực x, y, z bất kì.
2. Tính giá trị biểu thức F :
F=(x+y+z)/(x²+y²+1) - |x-zcos(y)|
3. Đưa giá trị tính được của F ra màn hình dưới dạng:
Gia tri cua F= gia tri Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập số thực r (r>0) bất kì.
2. Tính chu vi M, diện tích S của hình tròn bán kính r.
3. Đưa các giá trị S, M vừa tính được ra màn hình dưới dạng:
Chu vi cua hinh tron M= gia tri
Dien tich của hình tròn S=
gia tri Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 2 số thực X, Y.
2. Tính giá trị biểu thức F:
F=Y6+XY5+X2Y4+X3Y3+X4Y2+X5Y+X6
3. Đưa giá trị tính được của F ra màn hình dưới dạng:
Gia tri cua F = gia tri Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 2 số nguyên a, b bất kì.
2. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có 2 cạnh a, b.
3. Đưa kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 2 số thực X, Y.
2. Tính các giá trị biểu thức sau:
X²+Y² ; (X+Y)² ; (X-Y)²
3. Đưa các giá trị tính được ra màn hình Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 3 điểm toán, lý , hóa của một học sinh.
2. Tính tổng điểm và điểm trung bình của học sinh đó.
3. Đưa kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 3 số nguyên a, b, c bất kì.
2. Tính tổng, tích, trung bình 3 số đó.
3. Đưa kết quả ra mình hình. Lập chương trình tính tổng Sn=1+2+3+...+n=(n+1)*n/2. Với n là số nguyên nhập từ bàn phím. Đưa kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:(Không dùng hàm chuyển đổi)
1. Nhập vào một ký tự và in ra mã ASCII tương ứng với các ký tự đó.
2. Nhập vào một số nguyên (từ 1 đến 255) và in ra kí tự có mã ASCII tương ứng.
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/2/291/38307Polly po-cket