...Date : 20-01-2021...
Bài thực hành số 5
Ấn vào đầu đề mỗi bài để
xem giải
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1.Nhập một dãy n số bất kì từ bàn phím, với n < 10 nhập từ bàn phím.
2.Đưa dãy số đã nhập ra màn hình.
3.Tính : trung bình cộng các số âm, tổng các số dương, đếm số các số 0 trong dãy.
4.Nhập một số x bất kì từ bàn phím. In ra vị trí các số trong dãy có giá trị bằng x. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập một dãy n số bất kì từ bàn phím, với n <= 10 nhập từ bàn phím.
2. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần, in ra màn hình.
3. Sắp xếp dãy theo thứ tự giảm dần, in ra màn hình.
4.Sắp xếp dãy theo thứ tự giảm dần theo giá trị tuyệt đối, in ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau: 1. Nhập một dãy n số bất kì từ bàn phím, với n <= 10 nhập từ bàn phím.
2. Sao chép tất cả các số dương từ mảng a sang mảng b.
3. Sao chép tất cả các số âm từ mảng a sang mảng c.
4.Đưa mảng b và c ra màn hình. Dùng mảng các xâu. Khai báo char dslop[10][30];
Không dùng cấu trúc (structure).
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập vào danh sách tên các học sinh của một lớp với số học sinh n <= 10 nhập từ bàn phím.
2. Sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC.
3 .Đưa danh sách ra màn hình. Hãy định nghĩa kiểu:
struc Hoso{
char HoTen[40];
float Diem;
Char Loai[10];
};
Viết chương trình nhập vào họ tên, điểm của n học sinh. Xếp loại văn hóa theo cách sau:
Giỏi: điểm 9, 10
Khá: điểm 7, 8
Trung bình: điểm 5, 6
Không đạt: điểm < 5.
In danh sách ra màn hình theo dạng sau:

      XEP LOAI VAN HOA
HO VA TEN    DIEM   XEP LOAI
Nguyen Van A   7    Kha
Ho Thi B     5    Trung binh
Dang Kim C    4    Khong dat.

Viết chương trình nhập vào 2 ma trận A và B có cấp m,n. In ra 2 ma trận.
Tổng 2 ma trận A và B là ma trận C được tính bởi công thức:
Cij=Aij+Bij (i=0,m-1 ; j=0,n-1)
Tính ma trận tổng C và in kết quả ra màn hình. Viết chương trình nhập vào 2 ma trận A có cấp m,k và B có cấp k,n. In ra 2 ma trận.
Tích 2 ma trận A và B là ma trận C được tính bởi công thức:
Cij=Ai1+B1j+Ai2+B2j+Ai3+B3j+...+Aik+Bkj (i=0,m-1 ; j=0,n-1)
Tính ma trận tích C và in kết quả ra màn hình. Xem một phân số là một cấu trúc có 2 trường là tử số và mẫu số. Hãy viết chương trình thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 phân số.(Các kết quả phải tối giản). Viết chương trình:
1.Nhập 2 xâu s1,s2.
2.Tính và đưa ra màn hình strlen(s1),strlen(s2).Giải thích ý nghĩa.
3.Thực hiện lệnh strcpy(s1,s2) và đưa 2 xâu s1,s2 ra màn hình.
4.Tính và đưa ra màn hình strcmp(s1,s2),strcmp(s2,s1). Giải thích ý nghĩa.
5.Thực hiện lệnh strcat(s1,s2) và đưa 2 xâu s1,s2 ra màn hình. Viết chương trình nhập họ và tên của một người , cắt bỏ khoảng trắng bên trái, phải và các khoảng trắng vô nghĩa. In ra màn hình họ và tên dưới dạng chữ thường và chữ hoa.
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/4/160/39864Disneyland 1972 Love the old s