80s toys - Atari. I still have...Date : 20-01-2021...
Bài thực hành số 4
Ấn vào đầu đề mỗi bài để
xem giải
Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 3 số a,b,c bất kì.
2. Hãy kiểm tra xem 3 số đó có thể là độ dài của các cạnh một tam giác không. Nếu đúng là tam giác thì xác định là tam giác gì.
3. Thông báo kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập vào một số nguyên bất kì từ 0 đến 9, đưa ra màn hình chữ tương ứng với số đó (Ví dụ nếu nhập 1 thì đưa ra chữ MOT). Nếu số nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9 thì thông báo "SO KHONG HOP LE". Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập số nguyên n < 8 bất kì. Tính giai thừa của n bằng lệnh lặp for. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1.Nhập số epsilon < 1 từ bàn phím.
2.Tính số e theo công thức :
e=1+1/(1!)+1/(2!)+...+1/(n!)
3.Đưa kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập số nguyên 10 < n < 100 bất kì. Dùng lệnh do...while để kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Nếu người dùng nhập sai thì yêu cầu nhập lại ngay. Nếu dữ liệu hợp lệ thì tính tổng các số từ 1 đến n. Hiện kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Nhập số nguyên n bất kì, kiểm tra xem n có phải là số nguyên tố hay không. Thông báo ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
Dùng vòng while hoặc do...while để tính số pi theo công thức:
pi/4=1-1/3+1/5-1/7+...+(-1)^n.1/(2n+1)
Chương trình sẽ dừng khi 1/(2n+1) < epsilon. Với epsilon là một số được nhập vào từ bàn phím và thuộc khoảng (0;1). Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 2 số a,b nguyen duong.
2. Tim UCLN va BCNN cua a,b.
3. Thông báo kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập 3 số thực a,b,c bất kì.
2. Giải và biện luận phương trình bậc 2:
ax2+bx+c=0
Chú ý:Tính cả nghiệm khi a=0 và trường hợp nghiệm phức.
3. Thông báo kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập số nguyên dương n < 1000. Kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng lệnh do...while.Nếu sai yêu cầu nhập lại.
2. Tính tổng các chữ số của số đó.(Ví dụ: 123 có tổng các chữ số là 1+2+3=6)
3. Thông báo kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập vào số nguyên dương n và số thực x.
2. Tính các tổng.
S=1+x+x²+...+xⁿ
S=1-x+x²-...+(-1)ⁿ.xⁿ
S=1+x/1!+x²/2!+...+xⁿ/n!
3. Thông báo kết quả ra màn hình. Lập chương trình thực hiện các công việc sau:
1. Nhập một dãy số thực.Việc thực hiện kết thúc khi nhập vào giá trị 0.
2. Tính trung bình cộng của dãy số, tìm số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy.
3. Thông báo kết quả ra màn hình.
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/20/238/51739