Pair of Vintage Old School Fru...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Những NLCB của CNML II

Chương 7
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 1: Nội dung của Cách mạng xã hội chủ nghĩa

✪Khái niệm: cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng căn bản, toàn diện và triệt để trên mọi mặt của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,..nhằm mục đích xóa bỏ xã hội cũ và xây dựng xã hội mới chính là xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng đó giai cấp công nhân là người lãnh đạo cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

✪2 dấu mốc quan trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa

 • Khởi đầu cuộc cách mạng: khi giai cấp vô sản bắt đầu giành chính quyền
 • Kết thúc: hoàn thành xong cơ sở vật chất kĩ thuật và kiến trúc thượng tầng đồ sộ hiện đại văn minh của chủ nghĩa xã hội.

✪Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa

 • Về kinh tế: 

- Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật

- Từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất để xây dựng chế độ công hữu

- Từng bước xây dựng chế độ phân phối theo lao động trở thành chủ đạo

 • Về chính trị:

- Giai cấp vô sản giành chính quyền, xây dựng nhà nước do đảng cộng sản cầm quyền.

- Từng bước cải biến giai cấp tư bản

 • Về văn hóa tư tưởng:

- Tuyên truyền giáo dục đưa hệ thống tư tưởng của giai cấp công nhân thành nền tảng tinh thần của xã hội

- Xây dựng các giá trị văn hóa của công nhân và nhân dân lao động thành nền tảng tinh thần của xã hội.

✪Nội dung quan trọng nhất trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là nội dung về kinh tế.

Kết luận: về mục tiêu, cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến bộ vượt bậc so với những cuộc cách mạng trước đó vì giải phóng con người triệt để. còn thực tế, cuộc cách mạng này vẫn đang trong quá trình diễn ra.


Câu 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

✪Khái niệm giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là những người cơ bản không có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê cho tư bản, bán sức lao động cho tư bản. Công nhân là lực lượng trực tiếp hoặc gián tiếp lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất trong nền công nghiệp hiện đại, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên xã hội chủ nghĩa

✪Nội dung sứ mệnh của giai cấp công nhân

Tập hợp quần chúng nhân dân lao động để thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ bóc lột, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh theo 2 bước:

 • B1: giành chính quyền
 • B2: cải biến xã hội

✪Điều kiện khách quan tạo nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

 • Do địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân: là lực lượng thường xuyên, trực tiếp hoặc gián tiếp lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất trong nền công nghiệp ngày càng hiện đại ( cả trong chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội) 

- Ưu thế của giai cấp công nhân mà không một tầng lớp xã hội nào có được là 

- Công nhân có vai trò trụ cột về kinh tế trong xã hội.

- Công nhân có khả năng tổ chức và kỉ luật chặt chẽ

- Có trình độ cao

 • Do địa vị chính trị xã hội của giai cấp công nhân: công nhân không có tư liệu sản xuất, bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư, công nhân có thể xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội. Từ đó tạo ưu thế về nhiều mặt cho giai cấp công nhân.

- Khả năng tập hợp quần chúng tốt nhất vì đại diện cho lợi ích của mọi thành phần nhân dân lao động

- Có tinh thần cách mạng triệt để

- Là giai cấp tiên phong cách mạng có khả năng chống lại giai cấp tư sản tốt nhất, hiệu quả nhất.

- Có bản chất quốc tế

- Chỉ duy nhất giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng một phương thức tiến bộ hơn trên phạm vi toàn thế giới.

✪Điều kiện để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh 

Cần có một chính đảng tiên phong để hoạch định đường lối, sách lược đấu tranh cụ thể.(Đảng Cộng Sản)Chương 8
Những vấn đề chính trị-xã hội

Câu 1: Đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

✪Quan điểm về dân chủ: quyền làm chủ thuộc về dân.

Quan điểm này liên quan đến hai vấn đề:

 • Về phạm vi dân là ai? Phạm vi này thay đổi theo từng thời kì ví dụ trong chế độ chiếm hữu nô lệ, chỉ có tầng lớp địa chủ, chủ nô mới được coi là dân; trong chế độ phong kiến, nông dân và những người làm thuê không được coi là dân. Trong xã hội hiện nay, những người đủ 18 tuổi có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về hành vi, suy nghĩ thì được coi là dân, công dân.
 • Về cơ chế: đề cập đến vấn đề dân thực hiện quyền làm chủ bằng cách nào, như thế nào? Ví dụ: bầu cử, trưng cầu dân ý.

✪Nền dân chủ ( khái niệm) 

Sự thể chế hóa quyền làm chủ của dân thành các quy định trong pháp luật và hiến pháp, chính sách của nhà nước để được thực thi trong thực tiễn.

✪Đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Về kiến trúc thượng tầng: chính trị xã hội
 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ và tạo điều kiện thu hút mọi thành phần nhân dân tham gia vào hệ thống chính trị  (không khu biệt hóa trong một quốc gia, dân tộc.) 
 • Tính đoàn kết, bác ái, tính nhân dân rộng rãi, liên kết rộng rãi với mọi thành phần nhân dân lao động trên thế giới và nhân dân tiến bộ.
 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn mang tính dân tộc sâu sắc
 • Về cơ sở hạ tầng
 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về  tư liệu sản xuất
 • Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ phân phối theo lao động: làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm tốt hưởng cao
 • Điều này giúp giải phóng con người một cách triệt để

✪Đặc trưng quan trọng nhất là về cơ sở hạ tầng kinh tế: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.


CHÚC CÁC BẠN THI TỐT()
Chương 6
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/4/649/32824