XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

2.1 Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là giải phóng dân tộc

-Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa là : mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân

-Đối tượng của cách mạng thuộc địa là: đế quốc, thực dân và tay sai phản động

-Yêu cầu bức thiết của nhân dân các nước thuộc địa là: độc lập dân tộc 

-Tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa là: giải phóng dân tộc

-Mục tiêu cấp thiết của cách mạng thuộc địa là: Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân

2.2 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

-Hồ Chí Minh rút ra bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó

Để giải phóng dân tộc, các nhà yêu nước tiền bối ddaxx thực hiện bằng nhiều con đường gắn với các khuynh hướng chính trị khác nhau, sử dụng các vũ khí tư tưởng khác nhau, nhưng đều thất bại. Từ đó, Hồ Chí Minh nhận thức được rằng: các phong trào yêu nước thất bại là do chưa có đường lối, phương pháp đấu tranh đúng đắn, chưa có giai cấp đủ mạnh đứng ra lãnh đạo cách mạng Việt Nam, muốn giải phóng dân tộc cần phải có một con đường cứu nước mới và phải có một phương pháp cách mạng đúng đắn

-Trên hành trình tìm đường cứu nướ, qua các khảo nghiệm thực tế, Hồ Chí Minh đã nhận thấy: Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng không đến nơi nên Hồ Chí Minh không theo con đường đó

-Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lenin, lựa chọn khuynh hướng cách mạng vô sản.  Con đường cách mạng Hồ Chí Minh lựa chọn là con đường cách mạng vô sản= độc laoaj dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Tháng 7/1920, khi đọc Sơ khảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, hồ Chí Minh đã tìm thấy trong đó một con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh khẳng định: “muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”

2.3 Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo

-Cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng

Hồ Chí Minh khẳng định, muốn giải phóng dân tộc thành công “ Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Đảng có vững cách mạng mới thành công. Chỉ có Đảng mới thực hiện được các mục tiêu của cách mạng: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

-Đảng Cộng sản việt nam là người lãnh đạo duy nhất của phong trào cách mạng Việt nam

Đảng Cộng sản việt nam phải là Đảng của giai cấp công nhân và phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lenin, lấy chủ nghĩa Mác-lenin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Hồ Chí Minh nói: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí không, tàu không có bàn chỉ nam… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, Cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin

-Theo hồ chí Minh,  Đản cộng sản việt nam là đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc việt nam. Trên thực tiễn, Hồ Chí Minh đã xây dựng được Đảng cách mạng tiên phong phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn bó với nhân dân, với dân tộc, được nhân dân và dân tộc thừa nhận là đội tiên phong của mình

-Ngay từ khi mới ra đời, Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập đã quy tụ được lực lượng và sắc mạnh của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam

-Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

2.4 Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

-Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giả phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một, hai người

-Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của quần chúng nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang, coi đây là then chốt đảm bảo thắng lợi của cách mạng

-Hồ Chí Minh xác định lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cả dân tộc: phải đoàn kết toàn dân “sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”.

-Công nhân, nông dân là động lực chủ yếu của cách mạng; tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp địa chủ là bạn đồng minh của cách mạng

2.5 Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

-Theo Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xân lược là vấn đề thị trường.

-Theo Hồ Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt. Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng to lớn

-Hồ Chí Minh khẳng định: công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện bằng nỗ lực tự giải phóng và phải tự lực cánh sinh

-Theo quan điểm của quốc tế cộng sản và Lenin: thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc, cách mạng thuộc địa chỉ có thể giành được thắng lợi khi cách mạng vô sản ở chính quốc thành công. quan điểm này không đánh giá đúng mức tính chủ động sáng tạo của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa

-Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. Đó là mối quan hệ bình đẳng, không phải là quan hệ lệ thuộc hay chính-phụ

-Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở Chính quốc. Hồ Chí Minh khẳng định: “trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, ở một nước thuộc địa nhỏ, với sự lãnh đạo của giai cấp vô sản và đảng của nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi trước hết là nông dân và đoàn kết được mọi tầng lớp nhân dân yêu nước trong Mặt trận dân tộc thống nhất, với sự đồng tình ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới, trước hết là của phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, nhân dân nước đó nhất định thắng lợi và trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. Tư tưởng này thể hiện Hồ Chí Minh là nhà tiên tri, đi trước quốc tế Cộng sản.

=> Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luan và thực tiễn to lớn, một cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận Mac-Lenin, được thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam (Cách mạng tháng Tám) và cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới chứng minh là hoàn toàn đúng đắn

2.6 Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

-Hồ Chí Minh thừa kế quan điểm của Lenin về bạo lực cách mạng

-Hồ Chí Minh khẳng định:

+Phải sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng trong đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền; Bạo lực cách mạng là bạo lực của quần chúng

+Hình thức  của bạo lực cách mạng bao gồm: đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Nhưng phải “tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để dành thắng lợi cho cách mạng

-Cần tận dụng mọi khả năng giải quyết xung đột bằng phương pháp hòa bình, chiến tranh là giải pháp bắt buộc cuối cùng. Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình

-Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và thực hiện chiến tranh nhân dân

-Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa –tư tưởng

-Phương châm chiến lực là đánh lâu dài, tự lực cánh sinh


Chương 1 Chương 4
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/56/5192