XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 5: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế 

1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

1.1 Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

1.1.1 Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng

-Hồ Chí Minh khẳng định: Trong thời đại mới, cách mạng muốn thành công phải xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc. Do đó, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam

-Theo Hồ Chí Minh, trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, cách mạng có thể có chính sách là phương pháp tập hợp khác nhau nhưng đại đoàn kết dân tộc phải được coi là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách mạng.

-Người nêu ra những luận điểm có tính chân lý:

+Đoàn kết làm ra sức mạnh

+Đoàn kết là điểm mẹ

+ “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công

1.1.2 Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc

-Tư tưởng đại đoàn kết phải được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc và của mọi gia đoạn cách mạng, phải được quán triệt trong mọi chủ trương, đường lối và hoạt động thực tiễn của Đảng

-Đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong cuộc dấu tranh tự giải phóng, là sjw nghiệp của quần chúng, do quần chúng vì quần chúng

1.2 Lực lượng đại đoàn kết dân tộc

1.2.1 Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

-“Dân”, “nhân dân” theo quan nhiệm của Hồ Chí Minh có một nội hàm rất rộng, vừa chỉ một người dân cụ thể, vừa chỉ một hợp quần chúng đông đảo, họ vừa là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh dung khái niệm này để chỉ “mọi con dân nước Việt”, con rồng cháu tiên, con lạc cháu hồng, không phân biệt thiểu số với đa số, người có tín ngưỡng với không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ gái trai, giàu nghèo, quý tiện

-Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết toàn dân phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa giai cấp- dân tộc để tập hợp lực lượng, không được bỏ sót bất kỳ một lực lượng nào.

1.2.2 Điều kiện thực hiện đại đoàn kết dân tộc

-Phải kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc

-Phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người, phải xóa bỏ hết thành kiến, phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân

-Phải có lòng tin ở nhân dân

-Liên minh công-nông-trí  là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất

1.3 Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc

1.3.1 Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất

-Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc không dừng lại ở quan niệm, lời kêu gọi mà nó phải biến thành sức mạnh vật chất, có tổ chức là mặt trận dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng

-Phải đưa quần chúng nhân dân vào những tổ chức yêu nước phù hợp với từng giai tầng, từng giới, từng ngành nghề, từng lứa tuổi, từng tôn giáo và phù hợp với từng bước phát triển của phong trào cách mạng

-Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước

1.3.2 Một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất

-Mặt trận dân tộc thống nhất phải xây dựng trên nền tảng khối liên minh công-nông-lao động trí óc, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản

-Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân

-Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững

-Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết lâu dài, chặt chẽ; đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ


Chương 4 Chương 6
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/2/32/3775