Teya Salat...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 1

Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Nêu cơ sở khách quan hình thành tư tưởng HCM?

-  Do bối cảnh lịch sử- xã hội:

+ Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

+ Bối cảnh thời đại

-  Tiền đề tư tưởng lý luận:

+ Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN

+ Tinh hoa văn hóa nhân loại

+ Chủ nghĩa Mac-Lenin


Câu 2: Phân tích bối cảnh lịch sử- xã hội

  Bối cảnh xã hội VN cuối XIX, đầu XX

-  Trước khi thực dân pháp xâm lược, VN là 1 quốc gia phong kiến độc lập, kinh tế trì trệ kém phát triển( do chính sách khép kín, tư tưởng nho giáo, trọng văn hóa, lễ nghi, k tập trung phát triển kinh tế)

-  Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược VN, VN trở thành quốc gia nửa phong kiến, nửa thuộc địa

-  Năm 1884, VN trở thành thuộc địa của Pháp

-  Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt( giữa dân tộc với thực dân pháp và giữa dân tộc với địa chủ phong kiến)

Mâu thuẫn  gay gắt nhất là của dân tộc với thực dân Pháp dẫn đến nổ ra nhiều phong trào đấu tranh

 • Phong trào đấu tranh của sỹ phu và đồng bào yêu nước
 • Phong trào yêu nước theo con đương chủ nghĩa tư bản

-  Khi HCM lớn lên:

 • Chứng kiến cảnh đàn áp dã man của thực dân Pháp
 • Chứng kiến cảnh các phong trào yêu nước thất bại, thủ lĩnh người bị lưu đày ra côn đảo, người bị bắt giam, người bị cho vào máy chém.
 • Chứng kiến anh chị của mình bị bắt giam và lưu đày nhiều năm
 • Chứng kiến sự ươn hèn bạc nhược của quan lại Nam triều

Ra đi tìm đường cứu nước

✪  Bối cảnh thời đại

 • 1914-1918, chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, các nước đế quốc triển khai xâm lược và khai thác thuộc địa
 • Mâu thuẫn đế quốc và các nước thuộc địa sâu sắc
 • 1917, cách mạng tháng 10 Nga giành thắng lợi. Mở ra thời kỳ mới trong lịch sử nhân loại.
 • 1919, Quốc tế Nga được thành lập, bàn đến vấn đề đấu tranh
 • 7-1920, HCM tiếp xúc “luận cương về độc lập và thuộc địa”

⇒Con đường cách mạng


Câu 3: Phân tích tiền đề tư tưởng lý luận: giá trị truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại

  Giá trị truyền thống của dân tộc VN

 • Truyền thống: chủ nghĩa yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất để dựng nước và giữ nước của dân tộc VN. Đây là yếu tố cốt lõi, là dòng chảy xuyên suốt thôi thúc HCM ra đi tìm đường cứu nước và tìm thấy con đường cho dân tộc Việt Nam
 • Ý thức tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái cảu dân tộc VN
 • Tinh thần lạc quan, yêu đời
 • Tinh thần cần cù, chịu khó, sáng tạo thông minhtrong sản xuất và chiến đấu

✪  Tinh hoa văn hóa nhân loại

 • Tinh hoa văn hóa phương Đông:

+ Nho giáo: tiếp thu những mặt tích cực của nho giáo( đề cao vai trò của văn hóa, lễ giáo), phê phán những yếu tố tiêu cực( trọng nam khinh nữ, bảo vệc hế độ phong kiến)

+ Phật giáo: vào VN khá sớm

Gạt bỏ những mặt tiêu cực của phật giáo, HCM nhận rõ những giáo lý của đạo phật, có điều tích cực với đời sống nhân dân VN: đề cao lối sống giản dị, tiết kiệm, gần gũi với thiên nhiên

+ Tiếp thu tư tưởng cảu Tôn Trung Sơn với học thuyết tam dân:

  Dân tộc- độc lập

  Dân quyền- tự do

  Dân sinh- hạnh phúc

Vì nó phù hợp với thực tiễn VN

 • Văn hóa phương Tây:

+ Tiếp thu tư tưởng của các nhà khai sáng Pháp: Voonte, Rutxo...

+ Tiếp thu tư tưởng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ

+ Tham gia các hoạt động thực tiễn: tham gia câu lạc bộ chính trị


Câu 4: Tại sao nói chủ nghĩa Mác- Lenin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng HCM

Chủ nghĩa Mac- Lenin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng HCM, là cơ sở của thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM, đồng thời tư tưởng của Người góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mac- Lenin ở thời đại các dân tộc bị áp bức, vùng lên giành độc lập tự do

-  Chủ nghĩa Mac- Lenin đã cho HCM:

+ Thế giới quan khách quan, nhân sinh quan cách mạng

+ Phương pháp duy vật biện chứng

Sự chuyển biến về chất

+ Tư tưởng HCM thuộc hệ lý luận Mac- Lenin

+ Có tính khoa học sâu sắc

+ Có tính cách mạng triệt để


Câu 5: Ý nghĩa cảu việc học tư tưởng HCM

 • Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác:

- Nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của tư tưởng HCM đối với CM VN, làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ.

- Bồi dưỡng, củng cố lập trường, quan điểm CM vững vàng dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng HCM

- Tích cực chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mac- Lenin

 • Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và rèn luyện bản lĩnh chính trị

- Tư tưởng HCM giáo dục đạo đức, tư chất, phẩm chất CM cho cán bộ, đảng viên, nhân dân

- Giúp sinh viên nâng cao lòng tự hào về Bác, Đảng, Tổ quốc, tự nguyện: “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo lời Bác”

- Sinh viên biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho công cuộc xây dựng đất nước.


Câu 6: Chúng ta phải làm gì để phát huy những truyền thống tốt đẹp

 • Phải học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, tất cả các chương trình học tập về mọi lĩnh vực
 • Rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt
 • Tuân thủ mọi chủ trương của đảng và nhà nước
 • Tham gia sinh hoạt cộng đồng
 • Có lòng yêu nước, thương người, kính trọng và  biết ơn những người có công với đất nước
 • Học tập và làm theo tư tưởng HCM
 • Đoàn kết, phát huy tinh thần học hỏi và sáng tạo trong sinh hoạt đời sống cộng đồng


StastChương 2
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/205/25958