Old school Swatch Watches...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 7

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Câu 1: Nêu các lĩnh vực chính của văn hóa

 • Văn hóa giáo dục
 • Văn hóa văn nghệ
 • Văn hóa đời sống


Câu 2: Nêu các chức năng của văn hóa

 1. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp
 2. Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí
 3. Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh, hướng con người tới chân thiện mỹ để hoàn thiện bản thân

Câu 3: Phân tích các lĩnh vực chính của văn hóa

1.  Văn hóa giáo dục

 • Mục tiêu: thực hiện chức năng qua dạy và học
 • Phải tiến hành cái cách giáo dục cho phù hợp với sự phát triển của đất nước
 • Nội dung giáo dục cần toàn diện, học đi đôi với hành

2.  Văn hóa, văn nghệ

 • Văn hóa là mặt trận, nghệ sỹ là chiến sỹ, tác phẩm là vũ khí
 • Gắn với đời sống thực tiễn của nhân dân
 • Có nhiều tác phẩm xứng đáng với thời đại

3.  Văn hóa đời sống

Thực chất là xây dựng đời sống mới gồm:

 • Đạo đức mới: thực hành cần, kiệm, liêm, chính
 • Lối sống mới: là lối sống có lý tưởng, có đạo đức, văn minh, tiết kiệm, kết hợp tinh hoa văn hóa nhân loại với truyền thống dân tộc
 • Nếp sống mới: văn minh, thuần phong mỹ tục, không tệ nạn.

Chương 6 Finish(Go Home)
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/55/10741