XtGem Forum catalog...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 5

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Câu 1: Nêu vai trò của đại đoàn kết dân tộc
 • ĐĐK dân tộc là vấn đề ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM
 • ĐĐK là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc


Câu 2: Phân tích ĐĐK dân tộc là ĐĐK toàn dân

-  Khái niệm ĐĐK dân tộc

ĐĐK dân tộc là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong  công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nước nhà

-  Nội dung đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân:

 • Dân là mọi công dân nước Việt, k phân biệt tuổi tác, giới tính, giai cấp, thiểu số, đa số
 • ĐĐK dân tộc phải tập hợp được mọi người dân vào 1 khối trong cuộc đấu tranh chung
 • Xây dựng khối ĐĐK dân tộc phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa giai cấp – dân tộc để tập hợp lực lượng, k được bỏ xót bất kỳ lực lượng nào

-  ĐK để thực hiện ĐĐK dân tộc

 • Kế thừa truyền thống ĐK, nhân nghĩa, yêu nước của dân tộc
 • Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người
 • Phải có lòng tin ở dân, xóa bỏ mọi thành kiến, thật thà, đoàn kết giúpđỡ nhau tiến bộ để phục vụ nhân dân

-  ĐK theo nguyên tắc:

 • ĐK chặt chẽ: ĐK trong các tổ chức
 • ĐK rộng rãi: ĐK trong các giai cấp
 • ĐK lâu dài: ĐK phải có chiến lược

-  Nền tảng: liên minh công-nông, tri thức làm nền tảng của mặt trận thống nhất


Câu 3: ĐĐK là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công CM

Vì:

-  Khái niệm ĐĐK: ĐĐK dân tộc là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dan tộc và xây dựng nước nhà

-  ĐĐK dân tộc luôn được Đảng ta xác định là chiến lược cơ bản và xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình CMVN( là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu của CM, được đảng quán triệt mọi chủ trương, đường lối)

 • Bác đưa ra luận điểm có tính chất chân lý về đoàn kết
 • ĐK làm ra sức mạnh
 • ĐK là điểm mẹ
 • Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

( đoàn kết trong dân, trong Đảng và đoàn kết quốc tế)


Câu 4: Trong giai đoạn hiện nay, để xây dựng khối ĐĐK dân tộc, ĐĐK quốc tế cần phải làm gì?

 • Khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, quyết tâm chấn hưng đất nước
 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
 • Xây dựng nhà nước dân chủ, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách, tập hợp rộng rãi nhân tài, nhân lực và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn liền với xây dựng và phát triển kinh tế tri thức
 • Thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu, hội nhập, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ với khu vực và trên thế giới để nâng cao thế lực cho VN

Chương 4 Chương 6
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/2/71/12124