...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 1: Nêu các luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc

 1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là giải phóng dân tộc
 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
 3. Cách mạng giải phóng dân tộc thời đại mới do Đảng cộng sản lãnh đạo
 4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
 5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
 6. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực


Câu 2: Phân tích luận điểm 2,5,6

  Luận điểm 2

-  Bối cảnh:

Nghiên cứu các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX, đầu XX

HCM nhận ra nguyên nhân thất bài là do chưa có 1 đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn. Khi nghiên cứu các cuộc CM tư sản ( đặc biệt là Pháp và Mỹ) đây là cuộc CM không triệt để. Khi đến với CM tháng 10 Nga, đọc luận cương của Le-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, từ đó hình thành trong Người 1 con đường cứu nước mới: đó là con đương Cách Mạng vô sản

-  Nội dung:

+ Con đường đi: tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc rồi đi tới xã hội cộng sản

+ Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là Đảng cộng sản

+ Lực lượng tham gia CM là toàn dân tộc

+ CM VN là 1 bộ phận cảu CM thế giới

-  Ý nghĩa:

+ Việc lựa chọn con đường CM vô sản phù hợp với nguyện vọng của dân tộc VN

+ Phù hợp với xu thế thời đại: quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới

+ Đi theo con đường CM vô sản: Đảm bảo cho các dân tộc, thuộc địa và phụ thuộc phụ thuộc giành thắng lợi 1 cách triệt để

✪  Luận điểm 5

-  Tại đại hội 5 của quốc tế cộng sản có quan điểm cho rằng: xem thắng lợi của CM giải phóng dân tộc ở các nước phụ thuộc vào thắng lợi của giai cấp vô sản ở chính quốc

ðQuan điểm này theo HCM đã làm giảm tính chr động sáng tạo của phong trào CM ở thuộc địa

-  Theo HCM:

+ Cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng ở các nước thuộc địa có mối quan hệ gắn bó với nhau, quan hệ này là quan hệ bình đẳng chứ k phải quan hệ chính phụ hay phụ thuộc

+ Năm 1925, trong tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp” Bác đã viết : Chủ nghĩa đế quốc giống như 1 con đỉa 2 vòi”

Như vậy CM vô sản ở chính quốc và CM ở các nước thuộc địa có quan hệ gắn bó với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là  chủ nghĩa đế quốc

+Khi phân tích tình hình cua rchur nghĩa đế quốc thì HCM nói: “nọc độc và sức sống cảu con rắn độc TBCN đang tập trung ở các nước thuộc địa hơn là các nước đế quốc, như vậy nếu khinh thường cách mạng ở thuộc địa có nghĩa là đánh rắn lằn đuôi”

Như vậy cách mạng ở thuộc địa có vị trí và vai trò quan trọng

+ Phân tích tình hình ở các nước thuộc địa, HCM nhận ra thuộc địa chính là mắt xích yếu cảu chủ nghĩa đế quốc, hơn nữa nân dân các nước thuộc địa do bị đàn áp nặng nề nên tinh thần đấu tranh triệt để

-  Từ sự phân tích trên, HCM đi đến khẳng định “ CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM ở chính quốc.

✪  Luận điểm 6

HCM kế thừa Le-nin về quan điểm bạo lực CM

-  HCM cho rằng:

+ Phải sử dụng bạo lực để chống lại bảo lực phản CM để giành và bảo vệ chính quyền. Bạo lực CM là bạo lực của quần chúng

+ Hình thức của bạo lực CM là đáu trnah vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị. Nhưng phải tùy thuộc tình hình cụ thể mà khéo léo kết hợp các hình thức này để giành được thắng lợi cho CM

-  Cần tận dụng khả năng giải quyết mọi xung đột bằng con đường hòa bình, chiến tranh là biện pháp bắt buộc cuối cùng. Tư tưởng bạo lực CM gắn bó hữu cơ với tư tưởng đạo đức và hào bình

-  HCM chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân

-  Đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, ngoại giao

-  Phương châm tiến hành là đánh lâu dài, tự lực cánh sinh


Câu 3: Vận dụng tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo quyền dân tộc và quyền giai cấp

 • Chúng ta phải biết khơi dậy sức mạnh của chủ nghiã yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước
 • Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp
 • Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc VN
 • Khơi dậy tinh thần yêu nước để xây dựng, bảo vệ tổ quốc
 • Giao lưu văn hóa, kinh tế, hợp tác phát triển
 • Xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và thế giới


Chương 1 Chương 4
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/133/18624The Soda Pop