Old school Swatch Watches...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Câu 1: Nêu nội dung công tác xây dựng Đảng

 • Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận
 • Xây dựng Đảng về chính trị
 • Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ
 • Xây dựng Đảng về đạo đức


Câu 2: Nêu 5 nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới
 • Tập trung dân chủ
 • Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
 • Tự phê bình và phê bình
 • Kỉ luật nghiêm minh và tự giác
 • Đoàn kết thống nhất Đảng

Câu 3: Tại sao nói xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng?

Vì:

-  HCM xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ tất yếu để Đảng có thể hoàn thành vai trò tiên phong của mình trước giai cấp, dân tộc và nhân dân

-  Quan niệm HCM xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại  cảu Đảng. Đảng muốn lớn mạnh, muốn hoạt động thì phải xây dựng

-  Tính tất yếu , khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được HCM lý giải theo các căn cứ sau đây:

 • Xây dựng chỉnh đốn Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liê tục của sự nghiệp CM do Đảng lãnh đạo
 • Đối với toàn Đảng, HCM cũng chỉ rõ: Đảng sống trong xã hội là 1 bộ phận hợp thành cơ cấu xã hội, mỗi Đảng viên đều chịu ảnh hưởng, tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của xã hội.
 • Xây dựng Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, Đảng viên tự rèn luyện, giáo duc và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ được phẩm chất đạo đức CM
 • Trong điều kiện đảng đã trở thành đảng cầm quyền việc xây dựng Đảng lại được HCM coi là việc càng phải tiến hành thường xuyên. Bởi lẽ Người thấy được cả mặt trái quyền lực.

Chương 2 Chương 5
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/81/14350