pacman, rainbows, and roller s...Date : 20-01-2021...
Đề cương ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 6

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Câu 1: Nêu các luận điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

 1. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân
 2. Quan điểm HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tinh thần nhân dân, và tinh thần dân tộc của nhà nước
 3. Xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ
 4. Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả


Câu 2: Phân tích luận điểm 1,3,4

  Luận điểm 1

-  Quan điểm HCM

 • Dân là chủ: xác định vị thế của nhân dân
 • Dân làm chủ: đề cập năng lực, trách nhiệm cảu dân

-  Dân chủ trong đời sống xã hội

 • Thể hiện ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân
 • Thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội... trong đó dân chủ dâ chủ trên chính trị là quan trọng nhất
 • Biểu hiện ở phương thức tổ chức xã hội, 1 hệ thống chính trị do dân cử ra và tổ chức nên
 • Trong mọi tổ chức quốc tế là quy tắc ứng xử trong các quan hệ quốc tế

Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân

-  Nhà nước của dân:

 • Mọi quyền lực trong nhà nước và xã hội đều thuộc về tay nhân dân
 • Mọi công việc cuả nhà nước do dân quyết định
 • Nhân dân có quyền kiểm tra giám sát hoạt động của nhà nước
 • Trong nhà nước dân làm chủ và dân là chủ, dân được hưởng mọi quyền làm chủ

-  Nhà nước do dân:

 • Dân lựa chọn đại biểu nhà nước, nhà nước do dân lập nên
 • Nhà nước dân ủng hộ giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động
 • Nhà nước muốn hành xã hội phải dựa vào dân

-  Nhà nước vì dân

 • Nhà nước hoạt động phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân
 • Phải kết hợp hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội
 • Chính phủ vừa là đầy tớ, vừa là người lãnh đạo hướng dẫn nhân dân

  Luận điểm 3

-  Xây dựng 1 nhà nước hợp pháp, hợp hiến

 • 1 nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ trước hết phải là nhà nước hợp pháp
 • Để xây dựng nhà nước hợp hiến, sau khi CM thành công, HCM đã đọc tuyên ngôn độc lập, sau đó tổ chức tổng tuyển cử bầu quốc hội  mới, từ đó soạn thảo hiến pháp

-  Hoạt động quản lý nhà nước bằng hiến pháp, phấp luật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống

 • 1 nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ là nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật làm cho pháp luật có hiệu lực
 • Pháp luật đi đôi với dân chủ

Luận điểm 4

-  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài

 • Để có nhà nước có hiệu lực mạnh mẽ phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
 • 5 yêu cầu:

+ Tuyệt đối trung thành với CM

+ Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có mối liên hệ mật thiết với dân

+ Cán bộ, công chức phải là người phụ trách, dâ quyết đoán, chịu trách nhiệm, nhất là nhiều tình huống khó khăn

+ Phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn có ý thức và hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của nhà nước

-  Đề phòng, khắc phục những tiêu cực trong hoạt động nhà nước

Kiên quyết chống:

 • Đặc quyền, đặc lợi
 • Tham ô, lãng phí, quan niêu
 • Dung túng, chia rẽ, kiêu ngạo

-  Tăng cường nghiêm minh của pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức CM

 • Xây dựng hệ thống pháp luật đông bộ
 • Giáo dục đạo đức và thực hành luật pháp trong thực tế

Chương 5 Chương 7
Có thể bạn quan tâm
ღ Lưu ý: Mình chỉ sử dụng Fanpage Theza2 để bình luận. Mọi nick khác đều không phải mình.
Mình hiện tại có những việc riêng phải bận cho cuộc sống của mình, sẽ không còn thường xuyên hồi đáp các bình luận, mong được lượng thứ..

...
1/1/73/12798